Tag Archive: פעילות מינית

מהו גיל ההסכמה לקיום יחסי מין על פי החוק הפלילי?

המחוקק הישראלי רואה חשיבות עליונה בהגנה על קטינים מפני פגיעה או ניצול מיני, לכן המחוקק החליט לקבוע בחוק גיל מינימלי בו אדם נחשב לבוגר דיו לקבל החלטה ולהסכים לפעילות מינית. גיל ההסכמה לקיום יחסי מין מוסדר בחוק הפלילי, ובישראל נקבע…
Read more